Disclaimer

Master The Market is een dienst van Volatility Trading BVBA, met maatschappelijke zetel te Beatrijslaan 9 3550 Heusden-Zolder (België), Ond.nr. BE0892570145, hierna ‘Volatility Trading BVBA’ biedt haar klanten de mogelijkheid om opleidingscursussen en coachingstrajecten online aan te kopen.

In het kader van hun betrokkenheid bij Master The Market mogen noch de sprekers, het personeel of de leden van Master The Market optreden als stockbroker, effectenmakelaar of geregistreerd beleggingsadviseur. De effectenhandel is een bijzonder speculatieve sector. Heel wat mensen verliezen geld op de effecten- en optiebeurs.


Master The Market beveelt geen specifieke aandelen, obligaties, opties, afgeleide producten of effecten van enige aard aan. Alle prijsinformatie met betrekking tot effecten kan van minuut tot minuut veranderen. Specifieke aandelen worden enkel voor informatieve en vormingsdoeleinden vermeld. Vóór u enig beleggingsplan of financieel plan uitvoert, verdient het aanbeveling het advies te vragen van een professionele en erkende effectenmakelaar en onafhankelijk financieel adviseur.

Master The Market garandeert geen resultaten of rendement van het geïnvesteerde vermogen op basis van de informatie die u krijgt. Niettegenstaande we alle inspanningen leveren om de nauwkeurigste en nieuwste methoden te verschaffen inzake de verhandeling van en de belegging in opties, kunnen wij geen rentabiliteit in de toekomst verzekeren en beloven wij mondeling noch schriftelijk dat u winst zal maken wanneer of indien u aandelen of opties koopt. Uiteindelijk neemt u alle beslissingen. Master The Market of eventuele sprekers of leden van Master The Market zijn geenszins aansprakelijk voor de activiteiten of aankopen die voortvloeien uit de informatie die u op deze website of informatiemeeting hebt gekregen of uit de folder hebt gehaald.

Bij elke verhandeling en belegging bestaat de kans op verlies. Vroegere resultaten zijn niet noodzakelijk een leidraad voor toekomstige resultaten en beleggingen kunnen zowel dalen als stijgen. Voor u opties verhandelt, dient u de brochure van de Chicago Board of Options Exchange, met als titel “Characteristics and risks of standardized options” (Kenmerken en gevaren van gestandaardiseerde opties), te lezen. U moet beseffen welke risico’s verbonden zijn aan de verhandeling van opties. Bovendien dient u ook te weten dat wanneer een optie wordt verkocht, er een onbeperkt gevaar voor verlies bestaat, en dat wanneer een optie wordt gekocht, de volledige premie in gevaar is. Telkens als er een optie wordt gekocht of verkocht, zijn er bovendien mogelijks transactiekosten, inclusief makelaarslonen en beurskosten. Er worden geen verklaringen afgelegd betreffende het succes van onze aanbevelingen of over het feit dat een account waarschijnlijk de vermelde winst of verlies zal boeken, en ook eventuele bedragen worden niet gespecificeerd. Voor elke account zijn de resultaten verschillend, afhankelijk van de timing van de verhandelingen en de omvang van de account. Effecten verhandelen is riskant en heel wat beurslieden verliezen geld. Voor men effecten verhandelt, moet men zich ervan bewust zijn dat er naast kans op winst ook een kans op verlies bestaat en dat dat verlies groot kan zijn. Alle data kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving.

Zonder de hierboven voorbehouden auteursrechten te beperken, mag niets van de website of seminariemateriaal worden gereproduceerd, opgeslagen of ingevoerd in een retrievalsysteem, of in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of anderszins) worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van diegene aan wie het auteursrecht van deze informatie toekomt.